Economics

เผย 4 เดือนแรกปีงบ 62 มีผลใช้จ่ายกว่า 1.35 ล้านล้านบาท

“กรมบัญชีกลาง” เผย 4 เดือนแรกของปีงบ 62 มียอดใช้จ่ายกว่า 1.35 ล้านล้านบาท คิดเป็น 45.2% ของงบประมาณ 3 ล้านล้านบาท

นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ว่า งบประมาณภาพรวมมีการใช้จ่าย 1,357,257 ล้านบาทของวงเงินงบประมาณ 3 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 45.2%

ทั้งนี้ แบ่งเป็นรายจ่ายประจำมีการใช้จ่าย 1,096,895 ล้านบาทของวงเงินงบประมาณ 2,353,861 ล้านบาท หรือคิดเป็น 46.6% ในส่วนของรายจ่ายลงทุน (กรณีไม่รวมงบกลาง) มีการใช้จ่าย 260,362 ล้านบาทของวงเงินงบประมาณ 557,240 ล้านบาท หรือคิดเป็น 46.7%

อย่างไรก็ตาม กรมบัญชีกลางได้ติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลที่มุ่งหวังจะกระตุ้นให้มีเม็ดเงินไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team