ดูหนังออนไลน์
Politics

เปิดนโยบายโดนใจ!! ต้องอยู่ดีกินดี มีงานทำ เงินเดือนขึ้น“สวนดุสิตโพล” เผยผลสำรวจนโยบายโดนใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส่วนใหญ่หนุนต้องกินดีอยู่ดี มีงานทำ ขึ้นค่าแรง – เงินเดือน

สวนดุสิตโพล เปิดเผยว่า หลังจากที่ผู้สมัครสังกัดพรรคการเมืองต่างๆ ได้ลงพื้นที่หาเสียงตามเขตเลือกตั้งมาได้ระยะหนึ่ง ซึ่งแต่ละพรรคก็มีนโยบายและวิธีการหาเสียงที่แตกต่างกันออกไป เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ “นโยบายที่โดนใจ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 58,572 คน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ทั้งเพศชายและหญิง ชื่นชอบนโยบายที่คล้ายคลึงกัน
2.ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ที่มีอายุแตกต่างกัน ชื่นชอบนโยบายต่างกัน
3.ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ชื่นชอบนโยบายต่างกัน

นโยบายที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ชื่นชอบ จำแนกตามตัวแปรเพศ ชาย-หญิง

เพศชาย

1 กินดีอยู่ดี มีงานทำ ขึ้นค่าแรง เงินเดือน 30.24%

2 กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 23.83%

3 แก้ปัญหาด้านการเกษตร ราคาพืชผลดี 19.85%

4 ลดค่าครองชีพ ควบคุมราคาสินค้า 13.60%

5 แก้ปัญหาทุจริต ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล 12.48%

เพศหญิง

1 กินดีอยู่ดี มีงานทำ ขึ้นค่าแรง เงินเดือน 30.91%

2 กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 25.84%

3 แก้ปัญหาด้านการเกษตร ราคาพืชผลดี 18.33%

4 ลดค่าครองชีพ ควบคุมราคาสินค้า 13.89%

5 แก้ปัญหาทุจริต ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล 11.03%

นโยบายที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ชื่นชอบ จำแนกตามจำแนกตามตัวแปรอายุ วัยรุ่น-ผู้สูงอายุ

กลุ่มอายุที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น (18 – 20 ปี) 

1 พัฒนาการศึกษาไทย ดูแลครู นักเรียน 29.15%

2 กินดีอยู่ดี มีงานทำ ขึ้นค่าแรง เงินเดือน 25.76%

3 กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 15.50%

4 แก้ปัญหาด้านการเกษตร ราคาพืชผลดี 15.41%

5 แก้ปัญหาทุจริต ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล 14.18%

กลุ่มอายุที่อยู่ในช่วงผู้สูงอายุ (50 ปีขึ้นไป)

1 กินดีอยู่ดี มีงานทำ ขึ้นค่าแรง เงินเดือน 28.47%

2 กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 24.95%

3 แก้ปัญหาด้านการเกษตร ราคาพืชผลดี 22.92%

4 ลดค่าครองชีพ ควบคุมราคาสินค้า 12.99%

5 สวัสดิการการรักษาพยาบาล รักษาฟรี 10.67%

นโยบายที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ชื่นชอบ จำแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา ประถม-สูงกว่าปริญญาตรี

กลุ่มระดับการศึกษาประถมศึกษา 

1 กินดีอยู่ดี มีงานทำ ขึ้นค่าแรง เงินเดือน 28.55%

2 แก้ปัญหาด้านการเกษตร ราคาพืชผลดี 26.33%

3 กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 22.19%

4 ลดค่าครองชีพ ควบคุมราคาสินค้า 13.49%

5 สวัสดิการการรักษาพยาบาล รักษาฟรี 9.44%

กลุ่มระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี

1 กินดีอยู่ดี มีงานทำ ขึ้นค่าแรง เงินเดือน 26.83%

2 กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 25.08%

3 แก้ปัญหาทุจริต ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล 16.82%

4 พัฒนาการศึกษาไทย ดูแลครู นักเรียน 16.10%

5 แก้ปัญหาด้านการเกษตร ราคาพืชผลดี 15.17%

 

ภาพปกจาก กกต.

Add Friend Follow
Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK