Technology

‘ไทยคม’โอดรายได้ปี61ลดลง10% มองหารูปแบบลงทุนตปท.ลดพึ่งสัมปทานรัฐ

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือTHCOM  ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย รายงานผลประกอบการประจำปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมทั้งสิ้น 6,008 ล้านบาท ลดลง 10.2% จาก 6,689 ล้านบาท ในปี 2560 สาเหตุหลักจากราคาขายต่อหน่วยที่ลดลงตามแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมที่ชะลอตัว รวมถึงการลดลงของการใช้งานของลูกค้าในช่วงปี 2560

บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2561 จำนวน 230 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2560 ที่รายงานผลขาดทุนสุทธิที่ 2,650 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นมาจากการขายหุ้นบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) การลดลงของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายหลังการบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ดาวเทียมในปี 2560 รวมถึงความสามารถในการจัดการค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหารที่มีประสิทธิภาพของบริษัท

อนันต์ แก้วร่วมวงศ์

นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม กล่าวถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจว่า บริษัทได้ศึกษาและพิจารณาปัจจัยทั้งด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และการแข่งขันในตลาด เพื่อกำหนดเป้าหมายระยะยาว ให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยได้กำหนดทิศทางธุรกิจ

ด้านธุรกิจดาวเทียม บริษัทจะแสวงหารูปแบบการลงทุนดาวเทียมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกับพันธมิตรในต่างประเทศ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านการลงทุนและการพึ่งพาสัมปทานของรัฐ ด้านธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับดาวเทียม บริษัท จะอาศัยจุดแข็งทางด้านการตลาดและวิศวกรรมในการพัฒนาธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับบริการดาวเทียมและการสื่อสาร เช่น บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมให้เรือสินค้าและเรือขนาดใหญ่ บริการที่ปรึกษาการสร้างดาวเทียม ด้านการสร้างสถานีดาวเทียม

ด้านการทำตลาดและการขายดาวเทียม รวมถึงบริการออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสาร ทั้งที่เป็นระบบดาวเทียมและที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น และสำหรับด้านธุรกิจใหม่ บริษัทมุ่งพัฒนาธุรกิจใหม่ทางด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคต ทางด้านดิจิตอลเทคโนโลยี เพื่อนำมาพัฒนาเป็นธุรกิจใหม่ในอนาคตของไทยคมเพื่อลดการพึ่งพารายได้จากดาวเทียมเพียงอย่างเดียว

ในส่วนของกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (แอลทีซี) ในประเทศลาว มีจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ไม่นับรวม fixed line) ในระบบรวมทั้งสิ้น 1,488,196 ราย และยังคงมีส่วนแบ่งในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็น 56.1% ของตลาดรวม นอกจากนี้ ในเดือน มกราคม 2562 แอลทีซีได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น จำนวน 500,000 หุ้น หรือคิดเป็น 100% ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท วิมเปิลคอม จำกัด หนึ่งในผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศลาว ภายใต้เครื่องหมายการค้า “BEELINE” จากรัฐบาลลาว  การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ เป็นการช่วยเพิ่มโครงข่ายโทรคมนาคมของแอลทีซีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight