ดูหนังออนไลน์
PR News

บริหารจัดการน้ำครบวงจร เติมเต็มน้ำสู่โครงการหลวงอินทนนท์นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำดำเนินการสร้างบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายดักตะกอน ระบบท่อส่งน้ำที่ความยาวรวม 1,006 เมตร รวมถึงเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อส่งระบบน้ำให้พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์และขยายผลไปยังพื้นที่ข้างเคียงถึง 3 หมู่บ้านให้ได้รับน้ำอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนระบบน้ำแก่พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ ซึ่งถือเป็นพื้นที่พัฒนาตามแนวพระราชดำริ มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งนาข้าว พืชไร่ พืชสวนเช่น สตรอว์เบอรี่ ลิ้นจี่ รวมถึงดอกไม้ แก้ปัญหาที่เคยขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ให้กลับมามีน้ำใช้อย่างเพียงพอต่อไป

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team