ดูหนังออนไลน์
PR News

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่ตรวจอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วพร้อมระบบส่งน้ำ

นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านร่มโพธิ์ทอง ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่กรมทรัพยากรน้ำสร้างเขื่อนดินและท่อส่งน้ำให้ประชาชน 428 ครัวเรือน ทำการเกษตรในพื้นที่กว่า 4,000 ไร่ เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์อุทกวิทยาเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ

เนื่องจากราษฎรหมู่บ้านร่มโพธิ์ทอง และหมู่บ้านใกล้เคียงในพื้นที่ตำบลแม่แฝก มีพื้นที่การเกษตรเป็นจำนวนมากแต่ไม่สามารถทำเกษตรได้ เนื่องจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าวขาดแคลนกักเก็บน้ำ ส่งผลทำให้ฤดูแล้งได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร

โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำ เขื่อนดินที่มีความจุเก็บกัก 2,180,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมสร้างระบบส่งน้ำชนิดท่อ HDPE  นอกจากนี้ ในแผนการดำเนินงานปี 2563 จะดำเนินการสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่ความจุ 250 ลูกบาศก์เมตร สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่สันอ่างความยาว 400 เมตร

พร้อมนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมบ้านป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ที่กรมทรัพยากรน้ำดำเนินการปรับปรุงฝายและสร้างระบบส่งน้ำแบบคลองส่งน้ำรูปตัวยู ประชาชนกว่า 560 ไร่ 320 ครัวเรือน มีน้ำใช้ปลูกพืชผัก เช่น คะน้า ต้นหอม กระเทียม รวมถึงลำไยและมะม่วง นอกฤดูทำนา เพื่อสร้างรายได้จุนเจือครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight